รหัสเล่ม : 2561
ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภคต่อพฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑ์ชาตรามือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : ปิยะวรรณ สัตย์ซื่อ
รหัสประจำตัว : 59199110097
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การตลาด
ภาค : ปกติ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์
สถานะเล่ม : สมบูรณ์แล้ว 5 บท
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :