รหัสเล่ม : 2561
ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ภาพลักษณ์ตราสินค้ากับการตัดสินใจจองคอนโดมิเนียมก่อนการขายจริง ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : ธนวรรณ จูมานัศ
รหัสประจำตัว : 59199130040
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การตลาด
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์
สถานะเล่ม : 5 บท กำลังดำเนินการ
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :