รหัสเล่ม :
ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของความเครียดและลักษณะงานกับความภักดีต่อองค์กรของพนักงานส่วนหน้า ของโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : แคทลียา ศรีทา
รหัสประจำตัว : 58299130037
นิสิต : X-MBA
สาขาวิชา : การจัดการ
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์
สถานะเล่ม : 5 บท กำลังดำเนินการ
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :