รหัสเล่ม : 2561
ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านมอญ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : ธนบูรณ์ ตรีวารี
รหัสประจำตัว : 59199110102
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การจัดการ
ภาค : ปกติ
ประเภท : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์
สถานะเล่ม : สมบูรณ์แล้ว 5 บท
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :