รหัสเล่ม : 2561
ชื่อเรื่อง : การรับรู้ ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความพึงพอใจและเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้าบัตรเครดิต KTC ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย : จิตรรัมภา ทวีศรี
รหัสประจำตัว : 58199130047
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การตลาด
ภาค : พิเศษ
ประเภท : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.อินทะกะ พิริยะกุล
สถานะเล่ม : 5 บท กำลังดำเนินการ
อนุมัติเมื่อ :
บทคัดย่อ :
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
Link Download :